เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อรณรงค์การ พัฒนาจิตใจ เพื่อให้คนไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา นำหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็น ประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อีกทั้ง ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะธรรม ๔ ประการตามพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ และให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและ จริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ

            ศาสตราจารย์     ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานเป็น
ประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา  คุณธรรมและจริยธรรม  “ยึดมั่นคุณธรรมดำเนินชีวิต กอบกิจตามรอยเท้าพ่อ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓   ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ   ลานอเนกประสงค์   อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  กล่าวรายงาน

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 591 ครั้ง