ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ของชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพุทธศักราช 2550  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554   โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 17  พฤศจิกายน -  28  ธันวาคม  2553
2. โครงการการรับตรงสอบข้อเขียน  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.3  ม.6  ปวช. ปวส.  เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.  และปริญญาตรี  รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16  ธันวาคม  2553 -  10  กุมภาพันธ์  2554
3. โครงการสมทบพิเศษ 
3.1  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ  ม.6  ปวช. หรือเทียบเท่า และต้องมี
ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
3.2  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ   ปวส.  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม  รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 20  เมษายน  -  10 พฤษภาคม  2554
                ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครอินเทอร์เน็ต ได้ที่    www.admission.kmutnb.ac.th  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2913 2500 ต่อ
1626 , 1627 หรือ www.admission.kmutnb.ac.th

ข่าว  ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล

 
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 8282 ครั้ง