นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ   ปราจีนบุรี   ผ่านการคัดเลือกโครงการรอบแรก    (10  ทีม )     จากผู้เสนอโครงการทั้งหมด
25 โครงการ   การแข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย      ประจำปี   2553    จำนวน  3   โครงการคือ (1)   ระบบบันทึกข้อมูลและติดตามย้อนรอยการติดตั้งแก๊สรถยนต์โดยใช้อาร์เอฟไอดี (2) ระบบอาร์เอฟไอดีช่วยการจัดการ สวนสนุก (3)  ระบบช่วยค้นหาหนังสือเสียงในห้องสมุดผู้พิการทางสายตา  การแข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยอาร์เอฟไอดีแห่ง   ประเทศไทย ประจำปี   2553  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภายใต้สภาวะการแข่งขัน  ทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยสถาบัน      RFID    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัด      “ โครงการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ประจำปี  2553  ” ขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ได้รับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี RFID  อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และสร้างบุคลากรในสายงานเพื่อป้อนตลาดแรงงาน     และเป็นการสร้างฐาน การผลิตที่มั่นคงต่อไปในอนาคตเป็นการใช้เทคโนโลยีระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ       (RFID )   มีศักยภาพสูงในการ ประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนกากรทางธุรกิจ และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม    ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมในการค้าเสรีโลก
            ผู้ที่ผ่านรอบแรก  10 ทีม จำนวน 10 โครงการ  จะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ  7,000 บาท โดยจะให้ทุนเริ่มต้น
3,000 บาท   เพื่อสร้างต้นแบบ    และโครงการที่สามารถนำส่งต้นแบบได้ตามเป้าหมายของโครงการจะได้เงินสนับสนุนอีก 4,000 บาท  -   การพิจารณารอบสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกรียติยศ ฯ ในแต่ละประเภท ดังนี้  รางวัลประเภทที่ 1 เงินสดมูลค่า   60,000  บาท  รางวัลประเภทที่  2 เงินสดมูลค่า  40,000 บาทรางวัลประเภทที่ 3 เงินสดมูลค่า 20,000 บาท  รางวัลชมเชย  2  รางวัล  เป็นรางวัลมูลค่าละ    10,000 บาท     ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลประกาศการมอบทุนครั้งที่  2 และประกาศผลเข้ารอบสุดท้าย ในวัยที่  6 มกราคม  2554 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ขวัญฤทัย ข่าว

 
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1106 ครั้ง