อาจารย์สุเทพ จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ว่าเดิมเปิดการรียนการสอนอยู่ในส่วนของภาควิชาเทคโนโลยี ศิลปอุตสาหกรรม  ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาก่อน และได้รับการยกฐานะจากภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ในระดับคณะ ที่ได้อนุมัติจากเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553   และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ระยะกลางแผน) โดยเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2–3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม  และระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ ภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์  ปัจจุบันมีพื้นที่ในการบริหารจัดการอยู่ ณ บริเวณชั้น 6,7 และชั้น 8 บางส่วนของอาคาร  42  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบขณะนี้ดำเนิน  การสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
            ในส่วนโครงสร้างของคณะประกอบด้วย  สำนักคณบดี  และส่วนของภาควิชา  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้บรรจุในแผน 11 เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดสอน  3  สาขาคือ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบ เซรามิกซ์   และที่กำลังจะเปิดใหม่ ปีการศึกษา 2554  คือ สาขาวิชาการออกแบบศิลปประยุกต์และผลิตภัณฑ์
            สำหรับภาระกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิต  ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการแก่สังคมการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา การพัฒนาและส่งเสริม  การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้บริการ ตลอดจนผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องศักยภาพไม่ว่าจะเป็นความพร้อม ของคณาจารย์หรือสาขาวิชาถือว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ  ซึ่งผลงานของบุคลากรและนักศึกษาของภาควิชาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว แสดงให้เห็นถึงศักย ภาพของภาควิชา ทำให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำเร็จและความก้าวหน้า ซึ่งสามารถขยายเติบโตได้ปัจจุบันมีจำนวน นักศึกษา 795 คน 
          เมื่อวันที่14 ธันวาคม  2553 เวลา 13.00-14.00 น.อาจารย์สุเทพ  จันทน   ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ K-Radio 93.25MHz.ด้วยเช่นกัน   ดำเนินรายการโดยดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์)และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
          คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม. 6 และระดับ ปวช. ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2554  ดูรายละเอียดและสมัครอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0-2913-2500 ต่อ 1626 , 1627,6506 หรือ www.admission.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1636 ครั้ง