อาจารย์ ดร. ศราวุธ ชัยมูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ Metamaterial Applications in High Performance Antennas  วันที่ 21 ธันวาคม 2553  สื่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี Year-End Conference 2010 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการ แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ จากองค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการเพิ่มพูนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเวทีโทรคมนาคมและสื่อผสม ในยุคการหลอมรวมทางสื่อ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม ด้านการสื่อสารและที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าสัมมนา  ทั้งนี้  กทช. ได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมีการหลอมรวมสื่อทาง ด้านโทรคมนาคม รวมถึงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน กทช.ก็ให้ความสำคัญต่อการ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความก้าวหน้า สามารถเอื้ออำนวย ประ โยชน์และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเรียนรู้ ซึ่งจะนำพาประเทศและประชาชนในชาติ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ http://www.tridi.ntc.or.th/ConferenceEnd_2010


ขวัญฤทัย  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1110 ครั้ง