ผศ.ดร.ศศิธร  คงเรือง  เจ้าของผลงานวิจัยการลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงให้เป็น เครื่องดื่มให้พลังงานจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมด้วยนักศึกษา น.ส. กนกวรรณ   สร้อยเกสร   น.ส.อาภา   วัลลีย์ลักษณ์  และนายอุดมศักดิ์     บุญแกร  ให้สัมภาษณ์รายการ DET-3 Variety สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   K-Radio 93.25MHz.   ดำเนินรายการโดย  ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์) และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2553  เวลา 13.00-13.30 น.  การสร้างเครื่องมือ High Pulse Electric Field Chamber ที่มีกำลังการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในระดับห้องปฏิบัติการซึ่งมีความสามารถในการผลิตประมาณครึ่งลิตรของน้ำผลไม้ ซึ่งมีราคา ประมาณ  3,000  บาท พบว่าเวลาที่เหมาะสมในการลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ความเข้มสนามไฟฟ้าเท่ากับ  25 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร การสร้างเครื่องพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำผลไม้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ   ต้นทุนต่ำ และสามารถผลิต ในประเทศได้  การใช้เครื่องพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน เพื่อเป็นการพัฒนาการยืดอายุน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ  ซึ่งได้เปรียบกว่าเทคนิคกระบวนการใช้ความร้อนเช่น  พาสเจอร์ไรส์  หรือ สเตอร์ริไรส์โดยเทคนิค นี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค  และทำให้เกิดความเสื่อมเสียของอาหาร
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.โทรศัพท์  0 2913 2500 ต่อ 4707


ขวัญฤทัย ข่าวและถ่ายภาพ
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 790 ครั้ง