งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองกิจการนักศึกษาขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ สนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน (เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) ที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน   130  คน      ดังมีรายชื่อพร้อมแนบ    และขอให้นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานที่จัดให้
นักศึกษาทำงาน หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   โทร.  02-587-4339 หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ของคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถทำงาน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยกำหนดระยะเลาทำงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง  ชั่วโมงละ 40 บาท เดือนละไม่เกิน 2,400 บาท  งบประมาณคนละ 4 เดือน

คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดบัญชีรายชื่อนักศึกษาโครงการสนับสนุนค่าครองชีพ

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 850 ครั้ง