มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

     -ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ทางด้านพัฒนาเว๊บไซต์
      ข้อกำหนดภาระงาน ( Term of Reference ) เพื่อปฎิบัติงาน ดังนี้
     - ออกแบบ พัฒนาและดูแลเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
     - ออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบบริการวิชาการต่างๆ
     - ให้คำปรึกษาทางด้านงานบริการวิชาการต่างๆ
     - ให้บริการทางด้านงานฝึกอบรมต่างๆ
     - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     - ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
     - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
     - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 ” 2 รูป
     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร . 0-2913-2500-24 ต่อ 2205 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2215 ครั้ง