ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย อาเค่น (RWTH-Aachen University) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (The Sirinthorn International Thai-Germen Graduate School of Engineering – TGGS) โดยได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก หลักสูตรนานานชาติรูปแบบของเยอรมัน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2554 (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 8 สาขาวิชา ดังนี้
1. วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ
(Master of Science Program in Mechanical Engineering Simulation and Design)
2. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน
(Master of Science Program in Electrical Power and Energy Engineering)
3. วิศวกรรมการผลิต
(Master of Science Program in Production Engineering)
4. วิศวกรรมโทรคมนาคม
(Master of Science Program in Communications Engineering)
5. วิศวกรรมยานยนต์
(Master of Science Program in Automotive Engineering)
6. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
(Master of Science Program in Chemical and Process Engineering)
7. วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
(Master of Science Program in Software Systems Engineering)
8. วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
(Master of Science Program in Materials and Metallurgical Engineering)
          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (มจพ.) ชั้น 3 (TGGS) สำหรับทุนการศึกษาจะปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการขอทุนการศึกษาในวันที่  28  กุมภาพันธ์   2554
          สอบถามโทร. 02 – 913 – 2500  ต่อ  2902  และ  2925 แฟกซ์  02 – 913 – 5805
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2456 ครั้ง