ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีโครงการจัดทำวารสารวิชาการ ชื่อ  “วารสารปัญญาภิวัตน์” เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยสาขาวิชาต่างๆ  ของนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและภายนอกโดยมีกำหนดเวลาเปิดรับ บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา คุณวารุณี เกาศล โทร.0-2832-0392 ทั้งนี้สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้จาก http://www.pim.ac.th

 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 920 ครั้ง