มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญชวน.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กระทำความดีเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔  พรรษา  และวันครูวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
               สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เชิญชวนผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทำความดีเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา ประกอบกับวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๔ ตรงกับวันครูและเป็น การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๕ กระทรวงศึกษาธิการและครุสภา  จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาร่วมถวายพระพร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ด้วยการกระทำความดี และขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม  ดังนี้

  1.  เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคนกระทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันครู จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
  2. ร่วมตั้งปณิธานว่า “ ครูทุกคนทำความดีถวายในหลวง”
  3. เขียนไปรษณียบัตร  บรรยายสั้นๆ  ว่า “เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้จะทำความดีอะไรเพื่อถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ”ส่งไปยังสำนักเลขาธิการครุสภา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม๒๕๕๔

            สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มมูลนิธิและกองทุน โทร . ๐-๒๒๘๐-๔๓๓๓     โทรสาร
๐-๒๒๘๑-๔๘๔๓  รายละเอียด Download ได้จาก www.mua.go.th

 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 600 ครั้ง