ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารนวมินทรราชินี

 

รุ่งนภา  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1084 ครั้ง