คุณมานิตย  จีระดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา คุณทัชดา  ตันธนาภินันท์ ผู้จัดการแผนกโฆษณา พร้อมด้วยคุณอมรรัตน์  รุ่งเรือง คุณ นพพร  ดุสิตเกษม จากบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นำกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2554 เข้าพบศาสตราจราย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 218  อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1298 ครั้ง