มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ตำแหน่ง วิศวกร
  -  
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์        หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว
   ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
-  ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript )  พร้อมสำเนา 1 ชุด
-  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
-  ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
-  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
-  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 ” 2 รูป
       ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร .0-2913-2500 ต่อ8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1802 ครั้ง