ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย    เวชกรรม    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานดำเนินงาน

นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      กล่าวถึง    การจัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ   ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่    7 - 8   กุมภาพันธ์     2554   เวลา   08.30 - 16.00 น.   ณ  บริเวณชั้น 1
อาคารอเนกประสงค์    มีสถานประกอบการร่วมงานประมาณ     100    บริษัท    อัตราว่างรองรับประมาณ
10,000     อัตรา      การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  (มจพ.)  กับกรมการจัดหางาน   กระทรวงแรงงาน   และบริษัท มีดี อัพเกรด  จำกัด ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์  ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี
มีนโยบายผลิตนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกระบวนการบริการหนึ่งของงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะวิกฤต     เศรษฐกิจของโลก
และการเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักลักษณะงาน     วิธีการรับสมัคร
และนักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานประกอบการโดยตรง  รวมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย
ถือว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้หางานทำและสถานประกอบการอย่างแท้จริง    อันเป็นความร่วมมือและช่วยบรรเทา
ภาวะการว่างงาน ทั้งแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.)  จะครบรอบ 52 ปี   ในวันที่   19 กุมภาพันธ์  2554   ได้ว่า มจพ. มีเอกลักษณ์ที่โด่นเด่น  เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมอย่างแท้จริง  เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยา
ลัย “52 ปี   มจพ .:    มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมใต้ร่มพระบารมี”.   เป็นเอก
ลักษณ์ของ   มจพ.   ที่ประชาชนและศิษย์เก่าได้รับทราบเกียรติประวัติที่ได้สั่งสมมา      การจัดงานนัดพบแหล่งงาน
พระจอมเกล้าพระนครเหนือในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดมา
          สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการช่วยนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงาน
อาชีพ เป็นการแจ้ง ข้อมูลจากสถานประกอบการต่างๆ    ให้นักศึกษาได้ทราบและเพื่อให้นักศึกษาได้สมัครงานจาก
สถานประกอบการโดยตรง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางไปสมัครงาน    ณ    สถานประกอบการ
กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย   เช่น     การฝึกอาชีพอิสระจากกรมการจัดหางาน  สนุกกับการเล่นเกมส์ รับของ
รางวัลฟรีมากมาย ผู้ที่มองหางานทำสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่   www.kmutnb.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และในวันที่  7-8  กุมภาพันธ์   2554  ผู้ร่วมงานสามารถรับข้อมูลต่างๆ ได้
ที่จุดลงทะเบียน   สำหรับตำแหน่งงานในครั้งนี้จะเน้นสถานประกอบการตามสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัด
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ส่วนตำแหน่งงานที่เปิดรับทางสถานประกอบการแจ้งความ
จำนงเปิดรับจะมีทุกสาขา เช่น ภาษา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยการ บัญชี เป็นต้น จุดเด่นของ
มหกรรมนัดพบแหล่งงานฯ   ในการสมัครงานครั้งนี้   อยู่ที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นสายงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์การอาหาร  ธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
อสังหาริมทรัพย์    และธุรกิจการประกันภัย  เป็นต้น   มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสถานประกอบการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
และบริษัทในเครือต่างประเทศ   นอกจากนี้    มีการทดสอบทางอาชีพจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 2
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่   2 และการฝึกอาชีพอิสระ   จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับ
ตำแหน่งงานจากสถานประกอบการที่มาร่วมงานมีให้เลือกทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมถึงปริญญา      รวมทั้งการรับ
นักศึกษาฝึกงาน    การดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดหน่วยงานที่
ดูแลและประสานงานด้านการเข้าสู่แหล่งงานของนักศึกษา   ซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องเตรียม
ตัวไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา    คือ   หน่วยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ     สังกัดกองกิจการนักศึกษา
โดยมี ดร.มาลินี อยู่โพธิ์    เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ    นั้นจะสนับสนุนแก่นักศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพ หรือที่จะจบไป งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีข้อมูลต่าง ๆ สะสมไว้เป็นจำนวน
มาก เช่น ข้อมูล ชื่อบริษัทในสาขาต่างๆ ประเภทของกิจการ หรือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ งานแนะแนวฯ จะดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดเวลาซึ่งหลายๆ บริษัทส่วนใหญ่สามารถประสาน

งานมาโดยตรงที่งานแนะแนวฯ เช่น ต้องการรับสมัครนักศึกษาในตำแหน่งวิศวกร เป็นต้น งานแนะแนวฯ จะเป็น

ตัวกลางในการประสานกับบริษัทหรือประสานกับนักศึกษาว่ามีกิจกรรมของบริษัทใดน่าสนใจ และเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ก็จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆ
         ดร.มาลินี    อยู่โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 19 กล่าวว่า
ผู้ที่ต้องการมาสมัครงาน    ควรเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้มากขึ้น    โดยเฉพาะในปีนี้    และปีต่อๆไปนั้น
ประเทศไทยของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมจึงแยกเป็นแต่ละเรื่อง ดังนี้
        1. การเตรียมความพร้อมของตนเอง    ได้แก่    ข้อมูลส่วนตัวของผู้จะสมัครงานประกอบด้วย    ใบรับรองหรือ
ใบแสดงผลการเรียน ใบปริญญาบัตร ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาทะเบียนบ้าน รูป
ถ่าย  (ไม่เกิน 6 เดือน)  ใบผ่านการฝึกงาน หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ ผลงานหรือประสบการณ์ต่างๆ จัดทำ
ในรูปแบบของเรซูเม่   CV   ลงในไทม์ไดร์   เพื่อสะดวกรวดเร็วในการสมัคร  รวมทั้งจัดทำลงใน Portfolio ของตนเพื่อ
ประกอบการสัมภาษณ์ ณ จุดรับสมัครงาน
    2. การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ  ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการหลายแห่งก้าวสู่ lnternational
ทำให้พนักงานทุกคนจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้      ดังนั้นทางสถานประกอบการ
จึงกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีใบผ่านการสอบ Toeic มาแสดงด้วย  การสอบ  Toeic  จะมีสถานที่จัดการสอบหลายแห่ง
รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย    และสามารถสอบได้เรื่อยๆ  เพื่อเก็บคะแนนตาม

ที่เราต้องการ ซึ่งผู้สมัครงานควรเตรียมตัวทางด้านภาษาไว้แต่เนิ่นๆ

    3. การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลสถานประกอบการที่มาร่วมงาน     และทางเราคาดว่าจะมาสมัครงาน ซึ่ง
สามารถดูรายชื่อสถานประกอบการ  และผังบูธไว้ล่วงหน้าที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th เพราะเป็นไป
ไม่ได้ที่เราจะสามารถสมัครงานได้ครบทุกบูธในเวลาแค่     2  วัน    ส่วนสถานประกอบการไหนที่เปิดโอกาสให้ส่งใบ
สมัครได้ภายหลังงานทางผู้สมัครก็ควรติดตามขอรายละเอียดให้ครบถ้วนจะได้ไม่พลาดงาน
    4. การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ   สำหรับภาพลักษณ์ของเรา   ได้แก่ การแต่งกายดู
สะอาด   ภูมิฐาน    สำหรับผู้ที่กำลังจะจบก็สามารถแต่งกายชุดนักศึกษาได้    (สำหรับผู้จบแล้วก็ไม่ควรนำมาใส่อีก)
การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อม
          ดร. มาลินี อยู่โพธิ์   กล่าวสรุปว่า  นักศึกษาและประชาชนที่สนใจสมัครงานทั่วไปควรเตรียมความพร้อมของ
ตนเองไว้ล่วงหน้า ควรมีเป้าหมายไว้ว่าสนใจลักษณะงานประเภทไหน  ทำงานที่ไหน   สวัสดิการของสถานประกอบ
การ ความก้าวหน้า  และที่สำคัญเรามีความพึงพอใจที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพในสถานประกอบการนี้ไหม และควรจะรัก
ในงาน รักในอาชีพ และรักสถานที่ที่เราจะไปทำงานจะทำให้เรามีความสุขกับงาน กับอาชีพที่เราเลือกสำหรับในวัน
สมัครงานควรเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าหลายๆ ชุด และเตรียมความพร้อมทั้ง  3   ด้านที่กล่าวมาแล้วให้ดี   ส่วนนัก
ศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี จะมีรถบริการรับ-ส่ง ให้บริการแก่นักศึกษาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์   2554   และควรเตรียมตัว
ในการสัมภาษณ์งานมาด้วย
          จากผลการสำรวจนักศึกษา ที่จบจากมหาวิทยาลัย เมื่อจบแล้วนักศึกษามีงานทำเกือบ 90 % ซึ่งเป็น   เปอร์
เซนต์ที่สูง   นั่นหมายถึง ตลาดแรงงานมีความต้องการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับสูง   ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้
ทำงานดังกล่าวจะไปศึกษาต่อ   หรือประกอบอาชีพส่วนตัว   จากการจัดงานปีที่ผ่านมาบ่งบอกได้ว่าสาขาวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละคณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาของมหาวิทยา
ลัยเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านความสามารถ ชื่อเสียง โดยเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์กู้ภัย  ที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยา
ลัยแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยของโลกถึง 5 สมัย สำหรับปีนี้ การจัดงานนัดพบแหล่งงานฯ จะเรี่มใน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  ชั้น 1    อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่    งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ     โทรศัพท์   0-2587-4339 หรือ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์  0-2586-9010, 0-2913-2615
 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1300 ครั้ง