มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจพ.และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาค ต่างๆ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2554 “52 ปี  มจพ.:มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่ นวัตกรรมใต้ร่มพระบารมี”.เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย   ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์  2554   ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ   ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
กิจกรรมประกอบด้วย
ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์/วางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”
ภาคค่ำ  ประกาศเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัย  ประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคดีเด่น
ชมกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงจากศิษย์เก่าและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2586-9010,0-2913-2615 หรือ www.kmutbn.ac.th

คลิ๊กดูกำหนดการ

      เพื่อให้บุคลากรและศิษย์เก่าของมจพ. ได้ทราบถึงความเป็นมาของชื่องาน ซึ่งได้นำลักษณะที่โด่ดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์  เฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) มาเป็นส่วนหนึ่ง คือ“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ขอธิบายความหมาย ดังนี้      
       การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมของ มจพ.   หมายถึง    การประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การสร้าง   หรือการออกแบบ    หรือการพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมา    หรือการปรับปรุง สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม   บริการ วิธีการปฎิบัติ กระบวนการ หรือประสิทธิภาพขององค์กรที่แตกต่างจากเดิม  เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือปรับปรุงระบบงานเพื่อให้การ ทำงานสะดวกขึ้นหรือได้ผลงานมากขึ้น หรือบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น หรือใช้ทรัพยากรให้น้อยลงหรือมีความเสี่ยงลดลงเพื่อสร้าง  คุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการทำในสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (change) ที่เกิดขึ้น รอบตัวให้กลายเป็นโอกาส (opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และการนำประดิษฐกรรมและนวัตกรรมมาทำให้ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งทางสังคม  ทางเศรษฐกิจและพัฒนาต่อยอดสู่เชิง พาณิชย์


ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7756 ครั้ง