เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ. สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี  ครั้งที่  3  ปีการศึกษา 2553  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกและทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของ นักศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และกระตุ้นให้นักศึกษาหันมาให้ความสนใจคณิตศาสตร์มากขึ้น จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 56 ทีม จาก 14 สถาบันการศึกษา ผลการแข่งขันมีดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1ได้แก่ นายพรเทพ ชาติสุทธิ์ และนายธัมม์วุฒิชาญ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2  ได้แก่ มจธ. และรางวัลชมเชย จำนวน 11 รางวัลได้แก่ 1.ทีมนายจักรพงษ์ พร้อมมูล และนายกิตติกร ด่านพุทธพร 2. ทีมนายอภิสิทธิ์ พันธุรัตน์ และนายพงศธร    เจียรจิระนัย 3. ทีมนายฐนิศร์ ทับทิมสุข และนายพฐวุฒิ บัวงาม 4. ทีมนายไพรัตน์ มั่นพรม และนายปิยะ   โกศัลวิตร 5. นายสรรัตน์ กุละรักษ์ และนายฐิติพงศ์        อิ่มบ้านเบิก 6. นายยศวัจน์ ธิติธนันต์ชัย และนายอาณัฐ      รัตนประไพ จากรั้ว มจพ.เช่นกัน 7. ทีม SUT#15 8. ทีม ME-SUT7 9. ทีม ME-STU2 10. ทีม ME-SUT5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 ทีม IE CHULA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  นายพรเทพ  ชาติสุทธิ์  นายธัมม์ วุฒิชาญ  นายจักรพงษ์ พร้อมมูล นายกิตติกร ด่านพุทธพร    จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ชั้นปีที่ 3  นายสรรัตน์ กุละรักษ์ นายฐิติพงศ์  อิ่มบ้านเบิก  นายยศวัจน์   ธิติธนันต์ชั   และ   นายอาณัฐ   รัตนประไพ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และการบิน-อวกาศ ชั้นปีที่ 3    นายพงศธร  เจียรจิระนัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ชั้นปีที่ 2    นายอภิสิทธิ์ พันธุรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2  นายฐนิศร์ ทับทิมสุข  นายพฐวุฒิ บัวงาม  นายไพรัตน์ มั่นพรม และนายปิยะ โกศัลวิตร จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 2

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ยุวดี ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1723 ครั้ง