คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวนี นรัตถรักษา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มจพ.  ในโอกาสที่ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลผ่านกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์” (Production of Liquid Fuels from Biomass Derived Syngas by Fischer-Tropsch Synthesis)  ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2553 จากผลงานที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 จำนวน 19 ผลงาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 9.00 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ยุวดี ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1343 ครั้ง