IAESTE  Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l 97 ประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปี IAESTE  (ไอเอสเต้)ครั้งที่ 64 ในนามประเทศไทย  IAESTE  Thailand (The International Association for the Exchange of students for technical Experience , Association-sana-but-lucratif) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2554  ที่ผ่าน ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร โดย ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม วันเสาร์ที่ 22 มกราคม  2554  เวลา 09.30 น  ณ  ห้องนภาลัยบอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี   ซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัย  บริษัท  หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  ผู้ให้การสนับสนุนทุนภายในประเทศ  ศิษย์เก่าไอเอสเต้ (ประเทศไทย) เลขาธิการ  IAESTE   (National Secretary) และผู้ติดตามจากประเทศสมาชิก จำนวน 97 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในวันดังกล่าวมีพิธีมอบเหรียญ   เกียรติยศแด่ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี มจพ. มอบโดย Mr.Goran  Radnovic ประธานองค์กร IAESTE A.s.b.l

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 727 ครั้ง