ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
และคุณสินี  จงจิตต์  ผู้แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน    ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ครั้งที่ 19   ระหว่างวันที่ 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาณ บริเวณชั้น 1อาคารอเนกประสงค์มีสถาน ประกอบการร่วมงานประมาณ  100   บริษัท    อัตราว่างรองรับประมาณ     10,000  อัตรา   การจัดงานในครั้งนี้เป็น
การร่วมมือระหว่าง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  กับกรมการจัดหางาน กระทรวง   แรงงาน    และบริษัท  มีดี  อัพเกรด   จำกัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตรา
จารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มีนโยบายผลิตนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1254 ครั้ง