ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ ประธานงานบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารผลการปฎิบัติงาน และแนว ทางใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( สำหรับผู้บริหาร)   เพื่อให้ความรู้ผู้บริหารความเข้าใจในแนวคิดการบริหาร การปฎิบัติงาน มีแนวทางการดำเนินงานตามแนวคิดดังกล่าว นำเทคนิคและวิธีการบริหารผลการปฎิบัติงาน และ บริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในหน่วยงาน และรับรู้ทิศทาง ประเด็นสำคัญและกระแสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะในการบริหารงานให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 และ การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ กับข้าราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวทาง และนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร งานบุคคลและแนวทางปฏิบัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราช การพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทร์

 

บุกเบิก  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 747 ครั้ง