มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานพิเศษ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1.ตำแหน่งช่างเทคนิค
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง( ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัคร ได้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ
10800 โทร.0-2913-2500-24 ต่อ8116ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ 2554ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 707 ครั้ง