ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ   อธิการบดี  มจพ. กับนางภัทรียา เชิญรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท   สมารท์   กรุ๊ป  2009    ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   โดยมีผู้บริหาร  มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม   การบริการซ่อมรถยนต์  ระบบเครือข่าย การออกแบบพัฒนาสื่อ
การสอน    บริการจัดซ่อม    การจัดการและเทคโนโลยีต่างๆ   ตลอดจนการนำความรู้จากการเรียนการสอนมา
ปฎิบัติจริงในเชิงพาณิชย์     รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ร่วมกัน และความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสังคมใน
โครงการอื่นๆ  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี


บุกเบิกข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 810 ครั้ง