ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดการสัมมนา
แนวทางการพัฒนาประชากรของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรของประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเคราะห์ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ ในการพัฒนาประชากรของประเทศไทย และประเทศแบบอย่างในการพัฒนา ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปเสนอแนะเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการพัฒนาประเทศไทยให้กับรัฐบาลต่อ ไป โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.


 

บุกเบิกข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 991 ครั้ง