รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ให้การต้อนรับ Mr. Baeksoo Suh, Ph.D. : Dean, Collage of  Engineering  Mr. Shinyoo Kang, Ph.D. : Head, Department of Mechanical and Mechatronics Engineering และนักศึกษาจาก Kangwon National University ประเทศ เกาหลีใต้  ในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสัมมนาทางวิชาการ Kangwon National University – King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) Joint Workshop พร้อมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและมีความร่วมมือทางวิชา การมากยิ่งขึ้น คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการ สร้างงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่าง แท้จริง เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ห้องประชุม 326 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.


 

รุ่นนภาข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1048 ครั้ง