งานประชาสัมพันธ์ มจพ. ได้เดินทางเจ้าพบบรรณาธิการข่าวและเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน ประจำปี  2554 โดยเฉพาะผู้สื่อข่าว สายการศึกษา/วิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้รับเผยแพร่ไปยังกลุ่มประชาชนต่างๆ ในตลอดระยะเวลาที่มา งานประชาสัมพันธ์มจพ. ขอขอบคุณสื่อมวลชน ทุกแขนงที่ให้ความอนุเคราะห์มาโดยตลอด


ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1317 ครั้ง