ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี เป็นประธานกล่าวเปิด  การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง “ เทคนิคการเป็นผู้อำนวยการ
ความสะดวก   ( Facilitator)  นักจดบันทึก   ( Note taker )   และนักเล่าเรื่อง   (Story teller)”   เพื่อต้องการปูพื้นความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคนิคการเป็น   ผู้อำนวยการความสะดวก   ( Facilitator)  นักจดบันทึก   ( Note taker )   และนักเล่าเรื่อง  (Story
teller )    เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องของการนำความรู้จากบุคคลากรในองค์กรมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร   ทั้งนี้จากการ
อบรมมุ่งจะทำให้กองกลาง สมารถนำความรู้ที่ฝังลึกในรูปของทักษะ  ประสบการณ์  พรสวรรค์ที่อยู่ในตัวบุคลากรกองกลางใน
ด้านการให้บริการออกมาผ่านกระบวนการเล่าเรื่องและจดบันทึก และนำเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรใช้ประโยชน์ต่อการ
ทำงานต่อไปโดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร. ศจีมาศ ณ วิเชียร  เป็นวิทยากร เมื่อ 5 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนก
ประสงค์

บุกเบิก ข่าว / สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 949 ครั้ง