มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

     -ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     - ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
     - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
     - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร .
0-2913-2500-24 ต่อ 2205 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1719 ครั้ง