กระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย    Dissolved  Air  floatation  (DAF)  Process 
ผลงานของ  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล รศ.ดร. จันทรพร ผลากรกุล และอาจารย์แสงนวล ศรีรัตนชัชวาล 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  เจ้าของผลงานเครื่องลอยตะกอนชนิดอากาศละลาย
แบบกะ ข้อดีคือ  ต้นทุนการลงทุนต่ำ ใช้พื้นที่น้อย และใช้แยกตะกอนเบาได้ดี เช่น สาหร่ายในแหล่งน้ำซึ่ง
ยากต่อการกำจัดโดยการตกตะกอน
                   หลักการทำงานของ  DAF  อาศัยการอัดอากาศเข้าไปในน้ำภายใต้ความดันสูงกว่าความดัน
บรรยากาศในถังความดัน โดยส่วนใหญ่ที่  4-6 บาร์เกจ อากาศจะละลายในน้ำมากขึ้น ขณะที่ลดความดัน
ของน้ำอิ่มตัวลงไปที่ความดันบรรยากาศอย่างรวดเร็ว   อากาศส่วนเกินจากจุดการละลายอิ่มตัวจะเกิดเป็น
ฟองก๊าซขนาดเล็ก ขนาดในช่วง 20-100 ไมครอน เมื่อฟองอากาศเหล่านี้เคลื่อนที่ชนกับอนุภาคของแข็งใน
ถังลอยตะกอน    ( flotation tank )   ตะกอนของแข็งจะลอยสู่ผิวหน้าด้านบนของถังเพื่อทำการกำจัดต่อไป

ขณะที่น้ำส่วนใสจะไหลออกทางด้านข้างบริเวณกลางถังเพื่อนำไปใช้หรือบำบัดต่อ

     จากการทดลองสารเคมี คือ ฟินอลฟ์ทาลีนอินดิเคเตอร์ เมทธีลออเรนท์อินดิเคเตอร์ และสารละลายกรด
กำมะถัน  0.02  นอลมัล  อุปกรณ์มี  3 ส่วน คือ ส่วนแรกชุดทดสอบจาร์เทสท์ ส่วนที่สองชุดทดสอบสมบัติ
สารละลาย  และชุด  DAF แบบกะ ซึ่งประกอบด้วยถังความดัน  ( pressure vessel ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 96
มิลลิเมตร   ความจุ  10 ลิตร   และการเตรียมน้ำดิบ ซึ่งใช้น้ำสังเคราะห์ที่เตรียมจากการผสมดินเคโอลินซึ่ง
เตรียมจากการผสมเคโอลินปริมาณที่ต้องการในน้ำประปา    การทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์    DAF  มี  2
ขั้นตอนคือ การเติมสารรวมตะกอนในน้ำเพื่อก่อตะกอน  ในถังขนาด 6 ลิตร หลังจากเติมสารแล้วกวน เร็ว
ที่รอบ 450/นาที นาน 1 นาที การเตรียมน้ำอิ่มตัวจากถังด้วยความดันเตรียมจากเติมน้ำประปาในถังความ
ดัน   เติมอากาศจากเครื่องอัดอากาศ  แล้วเปิดปั๊มน้ำให้ไหลวนภายในถังเป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้อากาศ
ละลายในน้ำจนใกล้จุดการละลายอิ่มตัว  และขั้นตอนที่สอง การนำน้ำที่ก่อตะกอนไปแยกด้วย DAF
                  ผลการทดลองในเครื่องจาร์เทสท์และ  DAF   ให้ผลตรงกันว่าเฟอร์ริกคลอไรด์ให้ผลการบำบัด
ดีกว่าสารส้ม การใช้ใน DAF การบำบัดให้ร้อยละประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อสารแขวนลอยสูงขึ้น และค่าความ
ขุ่นของน้ำหลังการบำบัดให้ค่าต่ำกว่า 6 เอนทีบี (ความขุ่นของน้ำผ่านการบำบัดด้วยอุปกรณ์ DAF) ยกเว้น

การเติมสารส้มที่ความเข้มข้นสารลอย 100 มก/ล

               ผศ. ดร. อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล  กล่าวว่า ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีการบำบัดน้ำด้วยการเติม
สารเคมีเช่น      สารส้ม    เพื่อรวมสารแขวนลอยให้เป็นตะกอนขนาดใหญ่    และแยกออกจากน้ำโดยการ
ตกตะกอน(sedimentation ) น้ำที่ผ่านการบำบัดจะถูกกรองโดยชั้นหินและชั้นทรายละเอียด และผ่านเข้าสู่
ระบบทำลายเชื้อโรค  ด้วยก๊าซคลอรีน ก่อนไปสู่ผู้บริโภค กระบวนการนี้ใช้พื้นที่มาก มีต้นทุนสูง การบำบัด
น้ำขั้นต้นด้วยระบบ   DAF  เป็นอีกวิธีหนึ่งมีข้อดีคือ   ใช้พื้นที่และการลงทุนต่ำกว่า สามารถเดินเครื่องและ
ปรับแต่งความเข้มข้นสารเคมีที่ใช้รวมตะกอนอย่างรวดเร็ว    สามารถออกแบบเป็นชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กที่
เคลื่อนย้ายสู่ภาคสนามสะดวก       และบำบัดน้ำในแหล่งน้ำที่มีสาหร่ายได้เนื่องจากในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ประกอบด้วยสารแขวนลอยซึ่ง   คือ   อนุภาคดิน  (  clay  particles  )  การกำจัดอนุภาคดินออกจากน้ำมี
ความจำเป็นมากและช่วยลดค่าความขุ่นของน้ำโดยตรงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประหยัดค่าสารเคมีใน
การทำลายเชื้อโรค
               สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร .0 2913 2500 ต่อ 8230, 8230

 

บุกเบิกข่าว/ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7388 ครั้ง