รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ.และผู้จัดการโครงการพัฒนา
และฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร  (Retrofit) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง   จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ  “พัฒนาและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร  (Retrofit) ประจำปี 2554” เมื่อวันอังคารที่ 22
กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 100 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้รับเกียรติจาก  นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและมอบรางวัลแก่ทีม  Retrofit  และโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น  ประจำปี  2553

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   

                นายมานะ จิตรฉาย        บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด รับเงินรางวัลและมอบโล่ที่ระลึกแก่โรงงาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

               นายภานุวัฒน์ วันดอนแดง บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด รับเงินรางวัลและมอบโล่ที่ระลึกแก่โรงงาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
               นายวิบูลย์ วังศิริ บริษัท ธนอินเตอร์ จำกัด รับเงินรางวัลและมอบโล่ที่ระลึกแก่โรงงาน
               นอกจากนี้ จัดให้มีการอภิปรายเรื่อง  “ แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร  (Retrofit) ”  โดยมี
ผู้เข้าร่วมอภิปรายดังนี้  (1)  นายสกลนคร  เพชรอ่อน   สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2)  อาจารย์ไชยรัช  เมฆแก้ว  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  (3)  อาจารย์วันชัย ตาลานนท์ ที่ปรึกษา มจพ. (4) นาย
มานะ  จิตฉาย  วิศวกร  บริษัทมหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด  และ (5)  ผศ.สมชาย  พรชัยวิวัฒน์  มจพ. ผู้ดำเนินการ
อภิปราย
               ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ Retrofit  ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่

                ภาคตะวันออก   จังหวัดระยอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

                ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 3 มีนาคม 2554 และเดือนตุลาคม 2554

                ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เดือนตุลาคม 2554

                ภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี เดือนตุลาคม 2554

               ผู้ประกอบการโรงงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนาและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร      (Retrofit) 
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่   ผศ.สมชาย   พรชัยวิวัฒน์   ที่ปรึกษาด้านเทคนิค  โทรศัพท์  02-913-2500 ต่อ
8510  มือถือ 081-648-5565  หรือ  e-mail : scc@kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว/ยุวดี ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1099 ครั้ง