ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(มจพ.)  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ  นายสหัสชัย  พาณิชย์พงศ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท  ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก  มจพ. และบริษัทไออาร์
พีซี  จำกัด  (มหาชน)  เป็นสักขีพยาน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท ไอ
อาร์พีซี    จำกัด  (มหาชน)   โดยการยกระดับการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางให้เพิ่มสูงขึ้น    เพิ่มขีด
ความสามารถในการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์อบรมและการสอบ เพื่อออกใบ Certificate ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขีดความสามารถในการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุของ   บริษัท   ไออาร์พีซี   จำกัด   (มหาชน)  ตาม 
มาตรฐานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  
 
รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 770 ครั้ง