ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะ/วิทยาลัยอย่างละเอียด

 

ขั้นตอนที่ 2  นักศึกษาเข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ขั้นตอนที่ 3  นักศึกษานำใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- นักศึกษา   Admissions : วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2554
- นักศึกษาสอบตรง รอบ  2 (สมทบพิเศษ) : วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2554
 

ขั้นตอนที่ 4  นักศึกษาตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลังจากชำระเงินแล้ว  3 วันทำการ

 

ขั้นตอนที่ 5  นักศึกษาเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูล ประวัตินักศึกษาตามกำหนดเวลาดังนี้

- นักศึกษา   Admissions : วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
- นักศึกษาสอบตรง รอบ  2 (สมทบพิเศษ) : วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
 

ขั้นตอนที่ 6  นักศึกษาตรวจสอบวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ และให้ปฏิบัติดังนี้

1. พิมพ์ใบรายงานทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา และแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบคำขอเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ฯ มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด

2. นักศึกษาส่งมอบเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ
- มจพ. (กรุงเทพ)    : หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
- มจพ.(ปราจีนบุรี)   : ห้อง 104  อาคารบริหาร

3. นักศึกษาส่งมอบแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มาให้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 7  นักศึกษาเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาหลังจากพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยสามารถเข้าระบบทางเว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp ได้ดังนี้

- login   :   เลขประจำตัวนักศึกษา
- Password :   เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน รายวิชา และตอนเรียน กับตารางเรียนที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดให้ โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนและเพิ่มวิชาเรียน ตามที่ภาควิชากำหนดในช่วงตามเวลาของปฏิทินการศึกษา