กรุงเทพมหานคร   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    กระทรวงวัฒนธรรม   ร่วมกับ   บริษัทรัก
ชาติ  แมเนจเมนท์ จำกัด  ผ่านเครือข่ายของ  Fashion  TV Worldwide    ดำเนินโครงการ  Crcative 
Guinness   World   Records   เทศกาล สงกรานต์   2011     ภายใต้สโลแกนคนไทยหัวใจเดียวกัน 
ทำลายสถิติโลกร่วมกัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย    กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 เมษายน 
2554  ณ  ถนนราชประสงค์  เวลา  15.00 - 24.00 น.
             กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย    สร้างความ
สมานฉันท์ และความสามัคคีให้กับประชาชนและสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีของเทศกาลสงกรานต์ให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จัก    รวมถึงยังเป็นการสร้างความ
สนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือ  ในการผลักดันโครงการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเป็นอย่างดี    โดยกิจกรรมใน
งานจะเป็นการสร้างสถิติโลก   Guinness   World  Records ,   The  Largest  Water  Game  หรือ
การเล่นน้ำจำนวนคนมากที่สุดในเวลาเดียวกัน    โดยมีเป้าหมายในการสร้างสถิติผู้เข้าร่วมมากกว่า 
3,000 คน ขึ้นไปและยังได้เรียนเชิญกรรมการตัดสินจาก   Guinness   World   Records มามอบใบ
ประกาศในครั้งนี้
            กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถดึงดูดสื่อมวลชน    และนักข่าว  ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อมา
ทำข่าวประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการ ฯ          ได้เป็นอย่างดี        พร้อมยังได้รับการสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครและการถ่ายทอดโครงการผ่านสื่อ
โทรทัศน์อีกหลายช่อง
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในจำนวนคน  3,000 คน   ของการบันทึกประวัติศาสตร์โลก  Crcative   Guinness   World 
Records  เทศกาลสงกรานต์  2011  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
จะได้ประสานงานและตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
          1. ส่งตัวแทนถือป้าย  แบนเนอร์ที่ทางคณะผู้จัดเตรียมไว้เดินขบวนเข้าสู่ลานการแข่งขัน 
              พร้อมรับของที่ระลึกที่คณะผู้จัดเตรียมไว้
          2. นำปืนฉีดน้ำเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 15.00 น.
          3. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเล่นน้ำจำนวนคนมากที่สุด 15 นาที  หลังจากเคารพธงชาติ
          4.  สวมใส่เสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้น
นำ ตั้งแต่เวลา  19.00-22.00 น.  รวมถึงคอนเสิร์ตแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์อีก 2 เวที และกิจกรรมอื่นๆ
ที่สามารถเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย

            ผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งนภา  ยุทดร 

งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 1166

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1079 ครั้ง