ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการ 
ทั่วไป   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง  และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ   (มจพ.)      ร่วมแสดงความยินดีสื่อมวลชนดังนี้

          - วันที่ 18 มีนาคม 2554 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 41 ปี สถานีโทรทัศน์  
ไทย  ทีวีสี    ช่อง 3    พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้แก่
โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร   ณ   อาคารมาลีนนท์   ถนนพระราม 4   โดยนายประวิทย์ มาลีนนท์
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ
          - วันที่ 28 มีนาคม 2554 แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบรอบ 47ปี
โดย    ดร.ประภา    เหตระกูล   ศรีนวลนัด    บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ให้การต้อนรับ

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 972 ครั้ง