มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานพิเศษ 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1.ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
1.1 ช่างเทคนิค
-
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการการศึกษา ( Transcript )  
พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว 2 รูป
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่1518 ถ.พิบูลสงคราม วงศ์สว่างบางซื่อ กรุงเทพ 10800 
โทร.0-2913250024ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 มีนาคม2554 ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1598 ครั้ง