นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัลชมเชยใน
การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2553 เรื่อง คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ดินที่เสริมด้วยรากต้นสัก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย เป็นที่ปรึกษา การประกวดครั้งนี้จัดโดย
คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมปฐมพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิศาสตร์จารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ โดยมี
มหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคเข้าร่วมประกวด

 

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3381 ครั้ง