นายธีรวุฒิ แก้วดี  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มจพ. ได้รับรางวัลที่ 1  ประเภทการบรรเลงเดี่ยว-ฆ้องวงใหญ่  ในการประกวดดนตรีไทย ประลองเพลงประเลงมโหรี ครั้งที่
24  ประจำปี  2553   จัดโดยสำนักงานส่งเสริม      สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ร่วมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 
รุ่งนภา ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1112 ครั้ง