รศ.ดร.ชูศรี   เลิศรัตน์เดชากุล   รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย   มจพ.ให้
เกียรติมาพูดคุยและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   เมื่อวัน  29  มีนาคม   2554  เวลา 13.00-13.30 น. แก่สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา   K-Radio  93.25 MHz. ในรายการ    DET-3 Variety   โดย ดี เจ   คุณกุลกนิษฐ์   ทองเงา (โอเล่ย์) และ

ออกอากาศพร้อม ๆ กับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว

         รศ.ดร.ชูศรี    กล่าวว่า   ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   ขณะนี้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท   48   หลักสูตร    ปริญญาเอก   21  หลักสูตร  และในปี
พุทธศักราช  2555  จะมีหลักสูตรเปิดเพิ่มมากกว่า  10  หลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์    ศิลปศาสตร์ประยุกต์   เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรส่วนใหญ่สามารถเลือกแผนการเรียนที่ทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ได้ ซึ่งอาจจะทำโดยอิสระหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
           ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการ
ศึกษาที่  1/2554  (เพิ่มเติม)   ในระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ตั้งแต่บัดนี้  – 23  เมษายน  2554
รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
           มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก  เช่น  ทุนอุดหนุนเพื่อการทำวิจัย
วิทยานิพนธ์    ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ   ทุนราชกรีฑาสโมสร  ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล
ทุกหลักสูตร   เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งในปีที่ผ่านมา  มจพ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา (สอศ.)  ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในสังกัดศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  รวม 385 คน
เพื่อยกระดับความรู้และคุณวุฒิของผู้บริหารและอาจารย์ทั่วประเทศ       ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้าน
อาชีวศึกษาและด้านอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป “การให้การศึกษาที่ มจพ. ในระดับปริญญาโท
เอก จะเน้นการเป็นผู้นำในองค์กร การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งาน
หรือเชิงพาณิชย์”    ปัจจุบันหลักสูตรที่ผู้สมัครให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น

                      -    บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  

                      -    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย / นานาชาติ)
                      -     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย / นานาชาติ)
                      -     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจ
                             อุตสาหกรรม และทรัพยากรมนุษย์  
                      -     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งมีเปิดถึง 3 ศูนย์
                             การเรียน ได้แก่ มจพ. กรุงเทพฯ ศูนย์การเรียนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และศูนย์การเรียน
                            นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

                   สอบถามรายละเอียดได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาคารนวมินทรราชินี   ชั้น  12   เลขที่  1518  ถนนพิบูลสงคราม  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405 – 2417 โทรสาร 0-2587-4357 E-mail : grad@kmutnb.ac.th

 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1251 ครั้ง