รศ.ดร.ธีระพล    เมธีกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มจพ.    ให้เกียรติแก่งานประชาสัมพันธ์ให้สัมภาษณ์      พูดคุยและประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ แก่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา     K-Radio   93.25    MHz.   ในรายการ  
DET-3 Variety    โดย  ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์   ทองเงา  (โอเล่ย์)  และออกอากาศพร้อมๆ  กันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ
GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันอังคารที่ 22  มีนาคม  2554  เวลา 13.00-13.30 น.
             รศ.ดร.ธีระพล   เมธีกุล  กล่าวถึง  ศูนย์บริหารงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ว่า
ดำเนินงานการภายใต้สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย    ในส่วนของศูนย์บริหารงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เน้นการรวมงานของทุกหน่วยงานภายใน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาญิชย์มากขึ้น เป็นระบบและมีความยั่งยืน   โดยศูนย์บริหารฯ จะ
ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการเจรจาต่อรองในการอนุญาติให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
และพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาจมีการอนุญาต/ขายสิทธิให้กับบริษัทที่ดำเนินการ
ด้านนี้อยู่แล้วหรือชุมชนที่จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน
            ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์บริหารงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีการดำเนินงานจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้ว   เช่น  สิทธิบัตร  ยื่นขอจดทะเบียนไปทั้งหมด  44 เรื่อง อนุสิทธิ ยื่นขอจดทะเบียนไปทั้งหมด 69 เรื่อง
และลิขสิทธิ    ยื่นแจ้งข้อมูลไปทั้งหมด   49   เรื่อง  เป็นต้น  รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึง
ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
             สำหรับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  (University  Business  Incubator  , UBI)  ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   เพื่อให้บริการ  สนับสนุน  ประสานงาน  และบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ให้สนใจนำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย       ไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบของ
ธุรกิจอันจะเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานของธุรกิจให้สามารถใช้ความรู้    (Know How)    ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    ได้รับ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจจากการเป็น   Start    up    Company  เพื่อพัฒนาให้เป็น   Spin off
Company   พร้อมทั้งผลักดันบริษัท   Pre – Incubatee  เมื่อได้รับโครงการสนับสนุนจาก สกอ. ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็น
Start  up  Company    ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ   Start up Companies   ได้แก่    บริษัท  สุทธิธรรมวิชัน  จำกัด
(Sutthithumvision   Co., Ltd.)   บริษัท  ซิกนิคอล  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด บริษัท โกลบอล ซัคเซส ซิสเต็ม จำกัด pin off
Companies  ได้แก่  บริษัท  อี – อินดัสทรี  เน็ตเวิร์ค  จำกัด  และบริษัท  เวิร์คดี  โปรดักชั่น  จำกัด   Pre – Incubatee 
ได้แก่  บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัดและบริษัท ลีนเวิร์ค จำกัด

               สอบถามรายละเอียดได้ที่   สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ  1518  ถนนพิบูลสงคราม  แขวงวงศ์สว่าง   เขตบางซื่อ  กรุงเทพ ฯ  10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ
1516,1520 โทรสาร. 0-2913-2015 หรือ E-mail:mmy@kmutnb.ac.th
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2063 ครั้ง