อาจารย์ สมลักษณ์    บุญณรงค์   อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ

จัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ      เจ้าของผลงานออกแบบโครงสร้างบ้านเหล็กรักษ์ธรรมชาติ     ให้สัมภาษณ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงฯ     K-Radio   93.25MHz.  ดำเนินรายการโดย ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์ ) เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2554  เวลา 13.00-13.30 น   
             การออกแบบสร้างบ้านเหล็กประหยัดพลังงานลดรังสีความร้อนเข้าสู่อาคาร  เพื่อให้เป็นนวัตกรรมที่
อยู่อาศัยแห่งอนาคต   (Innovative Living Steel)   ใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลักของอาคาร และนำมาเป็นส่วน
หนึ่งในการวัดผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
           จุดเด่นของการออกแบบโครงสร้างบ้านเหล็ก   คือการเลือกใช้เหล็กสำหรับการก่อสร้าง  การเชื่อมต่อ
joint ต่างๆ  ในอาคาร อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะแก่นักศึกษาในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม  โดยออกแบบ
บ้านพักอาศัยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 150-200 ตร.ม. ใช้เหล็กเป็นโครงสร้างอาคารทั้งหมด เช่น เสา คาน ใช้
เหล็กตัว I จันทัน-แปใช้เหล็ก C เป็นโครงสร้างอาคารทั้งหมด โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานในอาคารเป็น
แนวคิดหลัก    คำนึงถึงการประหยัดพลังงานหลากหลายมิติ   เช่น  การลดปริมาณรังสีความร้อนเข้าสู่อาคาร 
โดยการใช้แผงครีบ  ที่เราเรียกว่า FIN  การให้แสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้ในบางส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ำ
ห้องครัว  โถงบันได  เพื่อลดปริมาณการใช้แสงประดิษฐ์  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติรอบอาคาร คือ ต้นไม้ 
บ่อน้ำเพื่อสร้างสภาวะน่าสบาย    (Comfort    Zont)    การก่อสร้าง  Vertical garden เราเรียกว่าสวนแนวตั้ง 
และ roof garden เรียกว่า สวนบนหลังคา   การก่อสร้างสวนบนหลังคายังช่วยลดการสะท้อนแสงจากหลังคา
กระเบื้องและคอนกรีต    ที่สร้างปรากฏการณ์โลกร้อน   และปรากฏการณ์เกาะความร้อน  (Urban    Hearth
Island)   เพราะพืชพรรณจะมีคุณสมบัติไม่สะท้อนแสง   อีกทั้งยังซึมซับน้ำบนหลังคาแทนการระบายลงสู่ท่อ
สาธารณะที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเมือง   
           ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษาได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้น ได้เรียนโปรแกรมที่เข้ามาช่วยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมอีกหลายโปรแกรม   เช่น   โปรแกรม  Archibald ที่สามารถประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ในครั้ง
เดียว     และอีกหลายโปรแกรมเช่นโปรแกรมวางแผนงานก่อสร้างที่แปรผัน        ตามขั้นตอนการก่อสร้างใน
ช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ สามารถต่อ
ยอดไปเป็นแบบก่อสร้างจริงได้ในอนาคต

               สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปราจีนบุรี   ถ. ปราจีนบุรี-เขาใหญ่   ต. เนินหอม   อ. เมือง  จ. ปราจีนบุรี 25230  โทรศัพท์ 037-217-300-4 
ต่อ 7050  มือถือ 081-318-1228 , 087-324-2928  หรือ  E-mail : momja28@gmail.com
 
รุ่งนภา /ข่าว   บุกเบิก/ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1292 ครั้ง