อาจารย์  ดร.ชัยยศ  พิรักษ์   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  มจพ. เปิดเผยถึงงานวิจัยการพัฒนาระบบการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์โหนด
อัตโนมัติ   โดยการใช้โปรแกรม   Alarming Notification  Management System (ANMS) ผ่านระบบโครงข่าย LAN
และ    GPR    ลักษณะเด่นของระบบสามารถเชื่อมโยงและแสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ในชุมสายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้สูงสุด 30  สถานีและควบคุมระยะไกลผ่านโครงข่าย  Internet  และ  GPRS  กล่าวคือเมื่อระบบอ่านข้อมูล
แล้วจะสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ LAN หรือ GPRS ได้ มี Real time      clock  สามารถควบคุมการทำงานของแอร์
และพัดลม เพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น ได้ 2 ช่องโดยสามารถโปรแกรมได้ผ่านทาง Alarming Notification
Management System (ANMS) Program และการแสดงอุณหภูมิและความชื้นผ่านทาง   7 segment   หลัก รวมถึง
สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้    เช่น ไฟไหม้   มีการเปิดประตู   พัดลมหรือแอร์ไม่ทำงาน   ไฟดับ และ
อุณหภูมิเกิน เป็นต้น   
                  งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากบริษัท A.L.T. inter Corporation Co.,ltd. ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์สิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ประโยชน์ของงานวิจัย
การพัฒนาระบบการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์โหนดอัตโนมัติ    โดยการใช้โปรแกรม    Alarming Notification

Management System (ANMS) ผ่านระบบโครงข่าย LAN และ GPR เมื่อนำระบบดังกล่าวไปใช้ในชุมสายโทรศัพท์ที่

มีอยู่ในประเทศไทย     ระบบสามารถแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติและควบคุมอุปกรณ์ในชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
100 % เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะรับข้อมูลการแจ้งเตือนจากเซนเซอร์ได้ 8 ช่อง ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้ 16 ช่อง และมี  External  Watchdog  เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ และรีเซตระบบเมื่อไม่
ทำงาน  ตลอดจนสามารถบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือน, อุณหภูมิและความชื้น,วันเวลา ลง SD cardได้  นับเป็นผลงาน
วิจัยที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้งานจริงในชุมสายโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยอย่าง
เช่น AIS DTAC ,TRUE  ในปี 2554
             วันอังคารที่ 8  มีนาคม 2554 เวลา 13.00-13.30 น.งานประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานกับอาจารย์ ดร.ชัยยศ

พิรักษ์   เพื่อให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา     K-Radio    93.25    MHz.   ในรายการ    DET-3  Variety   

โดย  ดี เจ   คุณกุลกนิษฐ์   ทองเงา (โอเล่ย์)   และออกอากาศพร้อมๆ  กันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ GREENWAVE

89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
                 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ดร. ชัยยศ พิรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ

10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2910

 
ขวัญฤทัย ข่าว/ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1025 ครั้ง