รศ.ดร. สายประสิทธิ์  เกิดนิยม   จากภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หัวหน้าโครงการการ
ออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนหลักของตัวถังรถโดยสาร   1 ชั้น  และ  2 ชั้น  เปิดเผยว่า  โครงการออกแบบโครงสร้าง
ชิ้นส่วนหลักของตัวถังรถโดยสาร 1 ชั้นและ 2 ชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโครงสร้างหลักและรองของตัวถังรถโดยสารที่มีอยู่ตามมาตรฐานสากล  พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ใน
การตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างหลักและรองของตัวถังรถโดยสารในเชิงวิศวกรรม  และการปรับปรุงและออกแบบ
โครงสร้างหลักและรองของตัวถังรถโดยสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก      และเพื่อกำหนด
มาตรฐานของการสร้างรถโดยสารในประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากล ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก
สำนักวิศวกรรมยานยนต์ สังกัดกระทรวงคมนาคม  จำนวนเงิน 10,832,000 บาท ระยะเวลา 15 เดือน
                 การออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนฯ เกี่ยวข้องทั้งในภาคสนาม และในห้องปฏิบัติการ เช่น การลงสำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างรถโดยสาร      วัสดุที่นำมาใช้ทำโครงสร้างและวิธีการประกอบโครงสร้างรถโดยสาร  การ
ออกแบบโครงสร้างหลักของรถโดยสารใหม่       ให้มีการแข็งแรงปลอดภัย    การคำนวณเชิงตัวเลขและการสร้าง
แบบจำลอง        การศึกษาโครงสร้างและข้อกำหนดการทดสอบทั้งการทดสอบการพลิกคว่ำและการทดสอบการ
กระแทก     รวมถึงการออกแบบเชิงวิศวกรรม  การสัมมนา การฝึกอบรมและการจัดดูงานที่ต่างประเทศ   ต้องใช้
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ   การคัดเลือกทีมวิจัยและบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินการ
ศึกษา     รวมทั้งการประสานงานระหว่างบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและทีมวิจัย     โดยบุคลากรโครงการ
ประกอบด้วย  นักวิจัย   ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์  Mr. Chen Chin Chun    วิศวกร  ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรา
กุล  ผศ.ดร.จักร  จันทลักขณา   ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข  นายศุภชัย หลักคำ   และนายอิสรา โรจนะ  ผู้ช่วยนักวิจัย
จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน   การสร้างและทดสอบชิ้นส่วนจะรวมถึงรูปแบบของรอยเชื่อม
ที่ได้จากการออกแบบ สร้างบางส่วนของโครงสร้างหลักของรถโดยสาร   เช่น  สร้างชุดทดสอบ  Impact  Test และ
ดำเนินการทดสอบ Impact Test และสร้างชุดทดสอบ Rollover Test และดำเนินการทดสอบ Rollover Test
               ความคืบหน้าของโครงการ   อยู่ในขั้นตอนการสร้างชุดทดสอบ    คาดว่าจะทดสอบแล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2554 เมื่อสิ้นสุดโครงการจะพัฒนาต่อสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อใช้ออกกฎระเบียบให้กับกรมการขนส่งทางบก
เพื่อเป็นมาตราฐานหลักของการทดสอบโครงสร้างรถโดยสารหนึ่งชั้นและรถโดยสารสองชั้น    ซึ่งจะสอดคล้องกับ
มาตราฐานสากล  ในการทดสอบ   โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์มากที่ได้มีการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้าง
หลักและรองของตัวถังรถโดยสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นพิเศษ  และการกำหนดมาตรฐาน
ของการสร้างรถโดยสารในประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากลต่อไป
 
ขวัญฤทัย  ข่าว/ TGGS ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1549 ครั้ง