นางสาวสุวิชญา  สุวรรณวิมลกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า    คณะวิศวกรรมศาสตร์   มจพ.   เข้ารับพระราชทาน     เหรียญรางวัลเรียนดี     โดยนายสุวัฒน์
เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผวสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์           นำนิสิตนักศึกษา     สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์     ชั้นปีสุดท้ายทั่วประเทศ    ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี     เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       สยามมกุฎราชกุมาร      เมื่อวันที่    5
เมษายน 2554 ณ วังศุโขทัย 
 
รุ่งนภา-ยุวดี  ข่าว/ สราวุฒิ ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1379 ครั้ง