อาจารย์   ดร.ศจีมาจ  ณ  วิเชียร  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม   มจพ.  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี  สาขาการศึกษา  เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์ลิสเรสและเครือข่ายใยประสาท จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี 2553
เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2554  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี    โดยได้รับ
เกียรติจากนายอภิสิทธิ์     เวชชาชีวะ     นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลแก่
นักวิจัยดังกล่าว
 
ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2392 ครั้ง