อาจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มจพ.   ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    เรื่อง   การ
พิสูจน์ตัวตนและการโอนถ่ายสัญญาณในเครือข่ายไร้สายแบบโครงสร้าง จากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ   ประจำปี  2553 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2554  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี    โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัยดังกล่าว
 
ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1527 ครั้ง