รศ.ดร.สันชัย    อินทพิชัย    รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึง การจัดสร้างพุทธอุทยานโลก เป็นการดำเนินการ โดย
มูลนิธิพุทธอุทยานโลกด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน    สำหรับการก่อสร้างทางมูลนิธิฯ  มี
วัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและให้เกิดความศรัทธาสำหรับพุทธศาสนิกชนให้เข้ามาเยี่ยมชม
             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มูลนิธิพุทธอุทยานโลกได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ( มจพ. )        ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างและภูมิทัศน์   โดยความร่วมมือทางวิชาการในโครงการสำรวจ   ออกแบบ     เพื่อการ
ก่อสร้างในส่วนของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล (สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพาน) ณ บริเวณป่า
สงวนแห่งชาติ   น้ำตกเขาอีโต้  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 13,593 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะ
ใช้ปลูกสร้างอาคารเพียง 250 ไร่ ที่เหลือ 13,344 ไร่จะเป็นโครงการปลูกป่าทั้งหมด
           จากแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องสำนัก
สงฆ์ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  หรือป่าอนุรักษ์ต่าง ๆ จึงได้วางแนวทางในการปฏิบัติที่จะให้พระสงฆ์สามารถ
อาศัยอยู่ในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ศาสนา  ควบคู่กับการรักษาป่าและฟื้นฟูธรรมชาติโดยใช้แนวคิด “พุทธ
อุทยาน” และในปีพุทธศักราช  2553   ถือว่าเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย    เนื่องจากเป็นปีแห่งการบรม
ราชาภิเษกปีที่   60   ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ     พระบรมราชินีนาถ     ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า
จำนวน 20,000  ต้น   ในเนื้อที่  70 ไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และทำพิธีเปิดโครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิม
พระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ขึ้น ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ   น้ำตกเขาอีโต้  อำเภอเมือง  จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  มีพุทธสถานอันเป็นจุดศูนย์รวมของชาวโลกที่นับถือ
ศาสนาพุทธ  เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า

                   สำหรับรูปแบบการจัดสร้างพุทธอุทยานโลกนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะสอดแทรกสิ่งที่เป็นพุทธ

ประวัติ โดยมี 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

          1. สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน
          2. หอพระรัตนไตร ประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพุทธ
              อุทยานโลก เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา  
          3. วิหารและที่พำนักสงฆ์ทุกนิกาย
           หลังจากลงนามความร่วมมือแล้วคณะดำเนินงานสำรวจออกแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิพุทธอุทยานโลกได้เดินทางไปศึกษาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
คัดลอกแบบ   สังเวชนียสถาน  4  ตำบล  ณ  ประเทศอินเดีย  และประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 18-28 กันยายน
2553  หลังจากสิ้นสุดภารกิจคณะทำงานได้ดำเนินออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม เพื่อนำเสนอต่อมูลนิธิพุทธอุทยานโลก ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554
คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย  อินทพิชัย  รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  
             หัวหน้าคณะทำงาน
             2. อาจารย์สุเทพ  จันทน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
             3. รองศาสตราจารย์นภาพรรณ  สุทธะพินทุ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
          4. อาจารย์ชำนาญ  ดวงจรัส  อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์   คงสมศักดิ์สกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          6. นางสาวเบญจมาศ  จงรักษ์   หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ  กองกลาง

          การจัดสร้างพุทธอุทยานโลกคาดว่าจะใช้เวลา  3 - 5  ปี    จึงจะเปิดตัวเป็นพุทธอุทยานเต็มรูปแบบ   และ

เปิดโอกาสให้ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลก     สามารถเข้าเยี่ยมชม  ถวายสักการะบูชา  ศึกษาพุทธประวัติ พร้อมทั้ง
เป็นพุทธสถานปฏิบัติธรรม   และเป็นที่ท่องเที่ยวป่าในเวลาเดียวกันได้ จึงนับได้ว่าการจัดสร้างพุทธอุทยานโลกขึ้น
ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริม/ทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่
คู่กับเราตลอดกาล ดังคำที่ว่าพุทธอุทยานโลกแหล่งนี้เป็นแหล่งธรรมะเพื่อธรรมชาติ
         สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำตกเขาอีโต้นี้  จะจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  โดยมีพุทธ
สถานอันเป็นจุดศูนย์รวมของชาวโลกที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะมีการรวมสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า    คือ    สังเวชนียสถาน    4   ตำบล      อีกทั้งยังเป็นการพิทักษ์   อนุรักษ์    รักษา    ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเพื่อดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วยความศรัทธาและเจตนารมณ์อันแรงกล้าให้พุทธอุทยานโลกเป็นแหล่ง    “ธรรมะเพื่อธรรมชาติ”     
สืบไป รศ.ดร.สันชัย กล่าว
 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1392 ครั้ง