ผศ. ชัชชัย   เสริมพงษ์พันธ์  ที่ปรึกษาชุมนุมกิจกรรมส่งเสริมหุ่นยนต์ IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ให้เกียรติมาพูดคุยและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2554 
เวลา   13.00 - 13.30 น.  ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  K-Radio 93.25 MHz.  ในรายการ  DET-3 Variety  กับ
ดี เจ   คุณกุลกนิษฐ์   ทองเงา  (โอเล่ย์)  และออกอากาศพร้อม ๆ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE
89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
               สืบเนื่องจากที่  ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_JUDY ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมาร ี จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี  2553   เมื่อ
วันที่  17   ธันวาคม 2553  ที่ผ่านมา และทีมหุ่นยนต์กู้ภัย     iRAP_JUDY ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก  World  Robocup  Rescue  2011 ที่เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 7-
11 กรกฏาคม 5254 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย   iRAP_JUDY จำนวน 13 คน อาจารย์ จำนวน 3 คน จะออกเดินทางใน
วันที่   4 กรกฏาคม 2554   ถึงสนามบิน  Ataturk Airport  ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2554 แข่งขันที่ The Istanbul
Expo  Center  (CNR EXPO)  เมืองอิสตัลบูล  ประเทศตุรกี  Set-Up สนามจริงวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2554 เริ่ม
แข่งขันวันที่ 7-12 กรกฏาคม 2554 และเดินทางกลับประเทศไทย วันที่ 12 กรกฏาคม 2554
               การเตรียมความพร้อมของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_JUDY ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อความ
พร้อมทุกๆ    ด้านและคาดว่าจะเรียบร้อยในเดือนเมษายนนี้ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย    iRAP_JUDY  นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่เดินทางไปแข่งขันประกอบด้วย

          1. นายกัญจนัศ            แสนบุญศิริ

          2. นายพีระพงษ์            ไชยเมืองชื่น

          3. นายนิธิพงศ์             ช่างหล่อ

          4. นายปวรพัชร            สกลพรรค

          5. นายนนทวัฒน์          แดนเวียง

          6. นายวาทิต               ภูสุวรรณ

          7. นายระพัพัฒน์          เทียนคำ

          8. นายพรอนันต์           รักตระกูลธรรม

          9. นายธนชล               นิธิสุชากุล

          10. นายกานต์ชนก        บำรุงจิตต์

          11. นายทรงกลด          ตันสิริ

          12. นายประพันธ์          คล้ายฤทธิ์

          13. นายณัชพล             แสนธิ

          อาจารย์สายันต์            พรายมี            อาจารย์ที่ปรึกษา

          ผ.ศ.ชัชชัย                  เสริมพงษ์พันธ์    อาจารย์ดูแลทีม

          ดร.เชิดพงษ์                 ดีเลิศไพบูลย์      อาจารย์ดูแลทีม

                 พี่ๆ น้องๆ ที่ชื่นชอบทีมหุ่นยนต์กู้ภัย   iRAP_JUDY ต้องไม่พลาดชมและให้กำลังใจ โดยจะแข่งขัน
หุ่นยนต์กู้ภัยโลก   World   Robocup   Rescue  2011   ที่เมืองอิสตัลบูล   ประเทศตุรกี  ระหว่างวันที่  7 - 11
กรกฏาคม 5254 นี้แน่นอน ช่วยส่งใจไปเชียร์  และให้กำลังใจเด็กไทยกันด้วย เพราะในแต่ละปีที่เราได้แชมป์มา
ก็มีเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น ให้ร่วมลุ้น และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าหลายอย่าง ซึ่งในปีนี้ทีมงานทุกคนต่างมี
ความหวังและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ผ.ศ.ชัชชัยกล่าว
 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2736 ครั้ง