มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   รับสมัครสอบคัดเลือก   เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน   
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript )  พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด    
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป
           ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้   ณ  กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.0-2913-2500 ต่อ1144,1189 ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  ในวันและเวลาราชการ
 

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 921 ครั้ง