รองศาสตราจารย์   ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย         
เสริมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อริสรา  ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร
ของภาควิชา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จังหวัดนราธิวาส  เข้าศึกษาดูงาน  และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ  ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-
อวกาศ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 
 

รุ่งนภา- ยุวดี ข่าว/ ยุวดี  ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 891 ครั้ง