มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   รับสมัครคัดเลือกบุคคล    เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา   จำนวน  1  อัตรา  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript )  พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด    
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้  ณ  กองบริหารและจัดการมรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ1144 ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม  2553 ในวันและเวลาราชการ
 

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1460 ครั้ง